UWAGA!!!

Od 15 maja 2016 r. biuro Stowarzyszenia czynne będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00.

---------------------------------------------------------------

W imieniu beneficjenta - Stowarzyszenia "IMEJDA" serdecznie zapraszamy do nowootwartego Klubu Aktywności i Zdrowego Stylu Życia w Robuniu.

LINK DO STRONY STOWARZYSZENIA

-------------------------------
UWAGA !!!

Od dnia 03.03.2014 r. biura Stowarzyszenia mieszczą się na II piętrze w budynku Urzędu
Miejskiego w Gościnie (naprzeciwko filii GOPS-u).


 

 


Witamy

Gościno, 06 czerwca 2016 r.

 

 

 

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

STOWARZYSZENIA LGD „SIŁA W GRUPIE”

 

 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Siła w Grupie” zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się dnia 27 czerwca 2016 r. (poniedziałek) o godzinie 15:00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gościnie, ul. IV Dywizji WP 58, z następującym porządkiem obrad:

 

1. Powitanie uczestników i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta obrad.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności za 2015 r. Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Siła w Grupie”.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2015 r.

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu na projekty współpracy.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu na projekty grantowe.

9. Omówienie zmian dokonanych w LSR na wniosek Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego.

10. Wnioski.

11. Zakończenie obrad.

 

W przypadku braku quorum drugi termin zebrania wyznacza się na godzinę 15:15 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gościnie, ul. IV Dywizji WP 58 Proponowany powyżej porządek obrad pozostaje bez zmian.

 

 

Informacje o Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia LGD „Siła w Grupie” oraz projekty uchwał i inne materiały będą dostępne na stronie internetowej www.silawgrupie.org.pl

 

 

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 23.06.2016 r. (mailem lub telefonicznie) ze względu na konieczność wcześniejszego zgłoszenia ilości osób do obiadu.


MATERIAŁY DO POBRANIA:
* uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu za 2015 r.

* uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2015 r.
* uchwała w sprawie udzielenia absolutorium
* uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu na Projekty Współpracy
* uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu na Projekty Grantowe______________________________________________________


Nowa perspektywa finansowania obszarów wiejskich

Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania „Siła w Grupie" w Gościnie przystąpiła do konkursu o wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ogłoszonego przez Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego i została wybrana do realizacji lokalnej strategii rozwoju.
Podpisanie Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność pomiędzy Samorządem Województwa, a Stowarzyszeniem LGD „Siła w Grupie" odbyło się 16.05.2016 r. o godz. 11.00 w Sali nr 300 Urzędu Miejskiego w Koszalinie. Na uroczyste podpisanie umowy zaproszono Wójtów i Burmistrzów gmin będących członkami naszego LGD, na obszarze których będzie realizowana LSR w okresie od 2016 roku do 2023 roku. Ze środków funduszu: EFRROW będą mogły korzystać gminy: Białogard, Dygowo, Gościno, Karlino, Kołobrzeg, Rymań, Siemyśl, Ustronie Morskie oraz ich mieszkańcy.
Po podpisaniu umowy rozpoczną się przygotowania do ogłaszania naborów o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR dla beneficjentów obszaru LGD.
Budżet LGD na lata 2014-2020:
5.700.000,00 zł na Wdrażanie LSR, w tym:
* 1.200.000,00 zł na podejmowanie działalności gospodarczej,
* 1.150.000,00 zł na rozwijanie działalności gospodarczej,
* 500.000,00 zł na tworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego,
* 2.250.000,00 zł na infrastrukturę w zakresie turystyki, rekreacji i dziedzictwa kulturowego,
* 300.000,00 zł na małą infrastrukturę w zakresie turystyki, rekreacji i dziedzictwa kulturowego (projekty grantowe),
* 300.000,00 zł na działania edukacyjne, aktywizujące i integracyjne (projekty grantowe),
1.377.500,00 zł na Funkcjonowanie LGD,
114.000,00 zł na wdrażanie projektów współpracy.